www.lradeponi.no
   
Oppdatert: 19 May, 2009
 
     
       
 

 

 

Mai 2009: Misvisende fra NRK Brennpunkt
NRK presenterer den 19. mai et bilde av bedriften Wergeland-Halsvik AS som ikke stemmer overens med dagens virkelighet. Les bedriftens pressemelding her

NRK Brennpunkt tar for seg avfall som er friklasset, altså påvist ikke-radioaktivt-materiale. I avfallsindustrien er det en normal løsning at slikt friklasset materiale reduseres i volum ved forbrenning og at asken fra forbrenningen deponeres. Materiale som klassifiseres som lavradioaktivt avfall (LRA) forbrennes derimot ikke; det deponeres i Stangeneset LRA-deponi, et deponi som for øvrig er det første av sitt slag i verden, se Statens strålevern sin omtale av deponiløsningen på www.nrpa.no.

Den 5. mai i år utførte Statens strålevern kontroll ved Wergeland-Halsvik sitt landdeponi hvor asken fra forbrenning av friklasset materiale deponeres. Kontrollmyndighetens rapport viser at det ikke ble funnet stråling over normale bakgrunnsnivåer.
April 2009: Årsrapport for 2008

Deponiets årsrapport for 2008 er ferdigstilt og kan lastes ned her.Oktober 2008: Deponiet satt i drift

Deponiet ble satt i drift ved mottak av 78 tonn LRA fra StatoilHydros lager ved Florø.Mars 2008: Myndighetene har godkjent deponiet

Den 5. mars 2008 godkjente Statens strålevern deponi for lavradioaktivt avfall fra petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel. Deponiet er det første av sitt slag i Norge. Statens strålevern skriver følgende på sine nettsider www.nrpa.no:

"Statens strålevern har i dag gitt Wergeland-Halsvik godkjenning av deponi for radioaktivt avfall fra petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel. Deponiet er plassert i Gulen kommune i Sogn og Fjordane. Godkjenningen gjelder mottak av radioaktivt avfall som frem til i dag har vært lagret midlertidig på anlegg langs kysten. Det har lenge vært arbeidet for å få en løsning for denne type avfall. Per i dag oppbevares ca 400 tonn radioaktivt avfall ved slike anlegg. Godkjenningen gjelder også avfall som genereres fortløpende i forbindelse med olje- og gassproduksjon.

- Deponiet er en viktig brikke for å sikre trygg forvaring av slikt avfall i et langsiktig perspektiv, og det vil være et viktig bidrag i den nasjonale avfallshåndteringen, sier avdelingsdirektør Per Strand i Statens strålevern.

Deponiet er i sin helhet plassert i tunneler inne i fjell og består av en behandlingsenhet for enkel forbehandling, og to tunneler for innstøping av avfall. Deponiet har kapasitet til å lagre 6000 tonn avfall, med mulighet til ytterligere utvidelse. Avfallet inneholder oppkonsentrerte naturlig forekommende radioaktive stoffer i hovedsak mellom 10 og 100 Bq/g. Deponiet vil ikke medføre økt stråling til omgivelsene. Som en del av godkjenningen stiller Statens strålevern omfattende krav til årlig miljøovervåkning og rapportering av aktivitetsnivåer i miljøet rundt deponiet."Desember 2005: Søknad om utslippstillatelse til SFT

Søknad om utslippstillatelse for ikke-radioaktive komponenter fra deponianlegget ble sendt Statens forurensningstilsyn den 20.12.05.Desember 2005: Søknad om utslipps- og driftstillatelse

Søknad om godkjenning (utslipptillatelse og driftstillatelse) for deponianlegget i Gulen ble sendt Statens strålevern 15.12.05.Oktober 2005: Avgjørelse i Statsråd

Regjeringen gikk i Statsråd 28.10.05 inn for Gulen som det beste alternativet for lokalisering av et LRA-deponi.Oktober 2005: Utredningsplikten oppfylt
Sluttdokument for vurdering av konsekvensutredningen forelå 12.10.05. Statens strålevern konkluderer med at utredningsplikten er oppfylt.Juni 2005: Tilleggsutredning er sendt myndighetene

Etter pålegg fra Statens Strålevern er det utarbeidet en utredning som tillegg til konsekvensutredningen fra november 2004. Tilleggsutredningen ble sendt myndighetene den 31. mai.


Februar 2005: Folkemøte i Gulen 21. februar
Det arrangeres åpent folkemøte angående konsekvensutredningen for Gulen-deponiet på Eivindvik Fjordhotell mandag den 21. februar kl. 17:30. Representanter fra tiltakshaverne, Statens strålevern, kommunen og oljeindustrien vil være tilstede for å informere og svare på spørsmål. Alle interesserte er hjertelig velkommen.


November 2004: Konsekvensutredningen er sendt myndighetene
Konsekvensutredningen for Stangeneset LRA-deponi ble sendt til Statens Strålevern den 19. november. Utredningen er utarbeidet av Norse Decom, IFE miljø- og strålevernavdelingen og Multiconsult Bergen.


Oktober 2003: Folkemøte i Gulen 22. oktober
Folkemøte om planene for deponi for lavradioaktivt avfall fra oljeindustrien ved Stangeneset på Sløvåg fra oljeindustrien avholdes onsdag den 22. oktober kl. 20:00 på Dalsøyra samfunnshus. Representanter fra kommunen, oljeindustrien og utbyggerne, Wergeland-Halsvik og Norse Decom, vil være tilstede for å informere om planene og svare på spørsmål. Alle interesserte er hjertelig velkommen.


September 2003: Melding etter Plan- og bygningsloven nå på høring
Det søkte tiltaket gjelder et anlegg for forbehandling og deponering av lavradio-aktivt avfall (LRA) fra oljeindustrien.
Intensjonen er å ta hånd om og deponere LRA som er og vil bli produsert på norsk sokkel på en måte som er trygg i all overskuelig fremtid og uten belastning for nåværende eller fremtidige generasjoner. Høringsfristen er 17. november.

August 2003: Nettsted for Stangeneset LRA-deponi åpnet
Dette nettstedet er den offisielle informa-sjonskanalen for Stangeneset LRA-deponi i Gulen kommune. Nettstedet oppdateres fortløpende etterhvert som ny informasjon er tilgjengelig. Vi ønsker en åpen og inklu-derende dialog, og tar gjerne i mot spørsmål og synspunkter via e-post. Spørsmål vil bli besvart her.
 
Redaktør: Dr. Per Varskog, Norse Decom AS, Postboks 112, 2027 Kjeller, T 63 81 99 25, e-post: per.varskog@norse-decom.no
Nettstedet er utviklet og driftes av miljøselskapet Norse Decom AS © 2003-2009.